Pomiń nawigacjęZobacz mapę sytuacyjną
Alexandra Kolodziej - Logo

Privacy policy

1. Ochrona danych osobowych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje dają prosty pogląd na to, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, z którymi można się osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, które znajduje się poniżej niniejszego tekstu.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest prowadzone przez operatora strony. Jego dane kontaktowe znajdują się w impressum tej strony.

Jak gromadzimy Państwa dane?

Z jednej strony, Państwa dane są zbierane poprzez dostarczenie nam tych informacji. Mogą to być np. dane, które wprowadzasz do formularza kontaktowego. Pozostałe dane są zbierane automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wywołania strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego używamy Pańskich danych?

Część danych jest zbierana w celu zapewnienia, że strona jest dostarczana bez błędów. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie mają Państwo prawa w odniesieniu do swoich danych?

Użytkownik ma prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych w dowolnym momencie. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. Mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w impressum, aby zadać nam to i inne pytania dotyczące ochrony danych. Ponadto mają Państwo prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego.

Mają Państwo również prawo, w pewnych okolicznościach, zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegółowe informacje znajdują się w oświadczeniu o ochronie prywatności w części "Prawo do ograniczenia przetwarzania danych".

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej można statystycznie ocenić Państwa zachowania podczas surfowania. Dzieje się tak głównie w przypadku plików cookie oraz tzw. programów analitycznych. Analiza Pańskiego zachowania podczas surfowania jest zazwyczaj anonimowa; nie można jej prześledzić wstecz. Mogą Pańswo sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie korzystając z niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje na temat tych narzędzi i Państwa możliwości sprzeciwu można znaleźć w poniższej polityce prywatności.

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych osobowych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktowane są przez nas poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych. Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, z którymi można się osobiście zidentyfikować. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak to się robi i w jakim celu. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Wskazówka dotycząca strony odpowiedzialnej

Stroną odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Osobą odpowiedzialną jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp. ).

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. Wcześniejszą zgodę można cofnąć w dowolnym momencie. Do tego celu wystarczy nieformalna komunikacja mailowa z nami. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych prowadzonego do momentu cofnięcia.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz do marketingu bezpośredniego (Art. 21 DSGVO).

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 21. 6 1 litr. e lub f DSGVO, mają Państwo prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu Państwa danych osobowych w każdej chwili z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy. Odpowiednie podstawy prawne, na których opiera się przetwarzanie, można znaleźć w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. W przypadku sprzeciwu, nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba, że będziemy w stanie udowodnić, że istnieją istotne powody przetwarzania danych, które zasługują na ochronę i które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub jeżeli przetwarzanie nie służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych (sprzeciw zgodnie z Art. 21 akapit. 1 DSGVO). Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących Państwa danych osobowych w celach takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką pocztą bezpośrednią. W przypadku sprzeciwu, Państwa dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej (sprzeciw zgodnie z Art. 21 akapit. 2 DSGVO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia przepisów przez organy ochrony danych zainteresowane osoby mają prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca, w którym doszło do domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych. Lista inspektorów ochrony danych i ich danych kontaktowych znajduje się pod następującym adresem: https://www. bfdi. bund. de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node. html (Niemcy) i https://www. dsb. gv. at/kontakt (Austria).

Prawo do przekazywania danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobom trzecim we wspólnym, maszynowym formacie. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, będzie to miało miejsce tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

SSL lub Szyfrowanie TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłają Pażstwo do nas jako operatora strony internetowej, strona ta wykorzystuje SSL lub Szyfrowanie TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresowa przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu blokady w linii przeglądarki. Jeśli SSL lub Szyfrowanie TLS jest aktywowane, przesyłane do nas dane nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo prawo do bezpłatnego uzyskania w każdej chwili informacji o przechowywanych przez Państwa danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach, celu przetwarzania danych oraz, w stosownych przypadkach, o przekazanych przez Państwa danych, prawo do poprawiania, blokowania lub usuwania tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań na temat danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w impressum.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pańskich danych osobowych. Można się z nami skontaktować w każdej chwili pod adresem podanym w nadruku. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

 • w przypadku zakwestionowania dokładności przechowywanych u nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu na ich weryfikację. Na czas trwania audytu mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych było/jest prowadzone niezgodnie z prawem, mogą Państwo wnioskować o ograniczenie przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
 • Jeżeli Państwa dane osobowe nie są nam już potrzebne, a Państwo potrzebują ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast ich usuwania.
 • W przypadku wniesienia sprzeciwu na podstawie Art. 21 akapit. 1 DSGVO, trzeba znaleźć równowagę pomiędzy Państwa i naszymi interesami. Dopóki nie jest jeszcze jasne, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeżeli użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być przetwarzane - poza ich przechowywaniem - tylko za jego zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub też ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec maili reklamowych

Niniejszym sprzeciwia się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach impressum do przesyłania nie zamówionych wyraźnie materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysłania informacji reklamowych, na przykład za pomocą spamu.

3. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Strony internetowe częściowo korzystają z tzw. cookies. Pliki cookie nie niszczą komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookies służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywna i bezpieczna. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i przechowywane przez Państwa przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane "cookies sesyjne". Są one automatycznie usuwane pod koniec wizyty. Inne pliki cookie są przechowywane w urządzeniu do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki przy następnej wizycie.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby informowała go o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, aby wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie oraz aby aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli wyłączą Państwo obsługę plików cookie, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Cookies, które są niezbędne do procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji pożądanych przez użytkownika (np. funkcja koszyka), są przechowywane na podstawie Art. 6 1 litr. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych zostaną zapisane inne pliki cookie (np. pliki służące do analizy zachowań użytkowników podczas surfowania), są one traktowane oddzielnie.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

 • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
 • System operacyjny używany przez użytkownika
 • URL Odnośnik
 • Nazwa hosta komputera, do którego uzyskano dostęp
 • Czas trwania zapytania z serwera
 • Adres IP

Nie jest przeprowadzana konsolidacja tych danych z innymi źródłami danych. Gromadzenie tych danych odbywa się w oparciu o Art. 6 1 litr. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu muszą być rejestrowane pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlecie nam Państwo zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza kontaktowego, łącznie z danymi kontaktowymi, które tam Państwo podają, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Państwa zgody. Przetwarzanie danych podanych w formularzu kontaktowym odbywa się więc wyłącznie na podstawie Państwa zgody (Art. 6 1 litr. a DSGVO). Mogą Państwo odwołać tę zgodę w każdej chwili. Do tego celu wystarczy nieformalna komunikacja mailowa z nami. Odwołanie nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych przeprowadzonych do momentu odwołania. Dane wpisane przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, gdy poproszą nas Państwo o ich usunięcie, odwołają zgody na ich przechowywanie lub do czasu, gdy cel, dla którego były przechowywane, przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu Państwa wniosku). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności okresy zatrzymania - pozostają nienaruszone.

Zapytanie pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem

Jeżeli skontaktują się Państwo z nami pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem, Państwa zapytanie zawierające wszystkie dane osobowe (nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia Państwa zapytania. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych opiera się na Art. 6 1 litr. b DSGVO, jeżeli Państwa wniosek jest związany z realizacją umowy lub jest niezbędny do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody (Art. 6 1 litr. DSGVO) i/lub na nasze uzasadnione interesy (Art. 6 1 litr. f DSGVO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań.

Dane przesłane nam przez Państwa za pośrednictwem zapytań kontaktowych pozostaną u nas do czasu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, cofnięcia zgody na ich przechowywanie lub do czasu, gdy cel, dla którego były przechowywane, przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu Państwa żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy zatrzymania - pozostają nienaruszone.

Rejestracja w serwisie Facebook Connect

Zamiast rejestrować się bezpośrednio na naszej stronie internetowej, mogą Państwo zarejestrować się w serwisie Facebook Connect. Dostawcą tej usługi jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Jeśli zdecydują się Państwo na rejestracji w serwisie Facebook Connect i klikną przycisk "Zaloguj się z Facebookiem"/"Połącz z Facebookiem", zostaną Państwo automatycznie przekierowany na platformę Facebook. Tam można się zalogować za pomocą swoich danych użytkowych. To połączy Państwa profil na Facebooku z naszą stroną internetową lub do naszych usług. Ten link daje nam dostęp do Państwa danych zapisanych na Facebooku. Są to głównie:

 • nazwa na Facebooku
 • Facebooka profil i zdjęcie okładki Facebooka
 • zdjęcie tytułowe Facebooka
 • adres e-mail zapisany na Facebooku
 • Facebook ID
 • listy znajomych Facebooka
 • listy znajomych Facebooka Lubi ("lubi mnie" informacje)
 • Urodziny
 • Płeć
 • Kraj
 • Język

Informacje te są wykorzystywane do zakładania, udostępniania i personalizacji konta. Rejestracja w serwisie Facebook Connect i związane z nią procedury przetwarzania danych opierają się na Państwa zgodzie (Art. 6 1 litr. a DSGVO). Zgodę tę można cofnąć w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość. Więcej informacji można znaleźć w warunkach użytkowania serwisu Facebook oraz w polityce prywatności serwisu Facebook. Można je znaleźć na stronach: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ oraz https://de-de.facebook.com/legal/terms/.

4. Plugins i Tools

Google Web Fonts

Ta strona wykorzystuje tzw. czcionki internetowe dostarczone przez Google do jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google Fonts są instalowane lokalnie. Nie następuje połączenie z serwerami Google.

Google Maps

Ta strona korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem API. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Aby móc korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma żadnego wpływu na tę transmisję danych. Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online oraz łatwość odnalezienia wskazanych przez nas miejsc na stronie. Stanowi to uzasadniony interes według Art. 6 1 litr. f DSGVO. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

YouTube z większą prywatnością

Nasza strona korzysta z plików serwisu YouTube. Operatorem tych stron jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Używamy YouTube w zaawansowanym trybie prywatności. Według YouTube, tryb ten powoduje, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę stronę przed obejrzeniem filmu. Jednak rozszerzony tryb prywatności nie musi wykluczać przekazywania danych partnerom YouTube. Niezależnie od tego, czy oglądają Państwo wideo, czy nie, YouTube łączy się z siecią Google DoubleClick. Gdy tylko uruchomią Państwo na naszej stronie internetowej wideo YouTube, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. To mówi serwerowi YouTube, które z naszych stron Państwo odwiedziło. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, pozwalają Państwo YouTube na przypisanie Pańskiego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Pańskiego osobistego profilu. Mogą Państwo temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Ponadto, YouTube może przechowywać różne pliki cookie na Pańskim urządzeniu po uruchomieniu wideo. Te pliki cookie umożliwiają YouTube uzyskanie informacji o odwiedzających naszą stronę internetową. Informacje te są wykorzystywane m. in. do gromadzenia statystyk wideo, poprawy komfortu użytkowania i zapobiegania oszustwom. Pliki cookie pozostają w urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia.

Możliwe jest, że po uruchomieniu filmu na YouTube, mogą zostać uruchomione dalsze operacje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes według Art. 6 1 litr. f DSGVO.

Więcej informacji na temat polityki prywatności YouTube można znaleźć w ich polityce prywatności na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

5. Pliki do mediów społecznościowych

Facebook (przycisk Like & Share)

Nasze strony integrują pliki z sieci społecznościowej Facebook, dostawca Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Pliki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku "Lubię to" ("Like") na naszej stronie. Przegląd plików do Facebooka można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Kiedy Państwo odwiedzają nasze strony, plik nawiązuje bezpośrednie połączenie między Pańską przeglądarką a serwerem Facebooka. W ten sposób Facebook otrzymuje informacje o tym, że odwiedzili Państwo naszą stronę z Pańskim adresem IP. Jeśli klikną Państwo przycisk "Like-Button" na Facebooku, gdy są zalogowany do swojego konta na Facebooku, mogą Państwo połączyć zawartość naszych stron na swoim profilu na Facebooku. Dzięki temu Facebook może powiązać wizyty na naszych stronach z Pańskim kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie posiadamy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani na temat ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności na Facebooku pod adresem https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Jeśli nie chcą Państwo, aby Facebook mógł przypisać wizyty na naszych stronach do Pańskiego konta użytkownika na Facebooku, proszę o wylogowanie się ze swojego konta użytkownika na Facebooku. Korzystanie z plików Facebooka opiera się na podstawie Art. 6 1 litr. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najszerszym rozpowszechnieniu w mediach społecznościowych.

6. Narzędzia analityczne i reklama

Facebook Pixel

Nasza strona wykorzystuje piksel akcji odwiedzających Facebook, Facebook Inc. , 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") do pomiaru konwersji.

Pozwala to na śledzenie zachowania osób odwiedzających stronę po przekierowaniu ich na stronę internetową dostawcy poprzez kliknięcie reklamy na Facebooku. Pozwala to na ocenę skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych oraz na optymalizację przyszłych działań reklamowych.

Zebrane dane są dla nas, jako operatora tej strony internetowej, anonimowe, nie możemy wyciągać żadnych wniosków co do tożsamości użytkowników. Dane są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, dzięki czemu możliwe jest połączenie z danym profilem użytkownika i Facebook może wykorzystać je do własnych celów reklamowych, zgodnie z Polityką Wykorzystania Danych Facebooka.

Wykorzystanie pikseli z Facebooka jest oparte na podstawie Art. 6 1 litr. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w skutecznych działaniach reklamowych, w tym w mediach społecznościowych.

Więcej informacji na temat ochrony prywatności na Facebooku: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Mogą Państwo również wyłączyć funkcję remarketingu "Custom Audiences" w sekcji "Advertising Settings" na stronie https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Muszą Państwo być w tym celu zalogowani na Facebooku.

Jeśli nie posiadają Państwo konta na Facebooku, mogą Państwo wyłączyć reklamę użytkową z Facebooka na stronie European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. Nasze występy w mediach społecznościowych

Przetwarzanie danych za pośrednictwem serwisów społecznościowych

Utrzymujemy publicznie dostępne profile w serwisach społecznościowych. Serwisy społecznościowe, z których szczegółowo korzystamy, można znaleźć poniżej.

.Portale społecznościowe takie jak Facebook, Google+ itp. zazwyczaj może kompleksowo przeanalizować zachowanie użytkownika, gdy odwiedza on swoją stronę internetową lub stronę ze zintegrowanymi treściami z mediów społecznościowych (np. przyciskami lub banerami reklamowymi) Odwiedzenie naszych portali społecznościowych uruchamia wiele operacji przetwarzania danych istotnych z punktu widzenia ochrony danych. W szczególe:

Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie w mediach społecznościowych i odwiedzają naszą obecność w mediach społecznościowych, operator portalu społecznościowego może przypisać tę wizytę do Pańskiego konta użytkownika. Pańskie dane osobowe mogą być również zbierane, nawet jeśli nie są Państwo zalogowani lub nie mają konta w danym portalu społecznościowym. W tym przypadku dane te są gromadzone na przykład za pomocą plików cookie, które są zapisywane w urządzeniu końcowym użytkownika lub poprzez zapisanie adresu IP użytkownika.

Za pomocą zebranych w ten sposób danych operatorzy portali społecznościowych mogą tworzyć profile użytkowników, w których zapisywane są ich preferencje i zainteresowania. W ten sposób reklama oparta na zainteresowaniach może być wyświetlana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz danej obecności w mediach społecznościowych. Jeśli posiadają Państwo konto w odpowiednim portalu społecznościowym, reklama oparta na zainteresowaniach może być wyświetlana na wszystkich urządzeniach, na których są lub byli Państwo zalogowani.

Należy również pamiętać, że nie jesteśmy w stanie śledzić wszystkich procesów na portalach społecznościowych. W zależności od usługodawcy, może być zatem możliwe, że dalsze operacje przetwarzania wykonywane są przez operatorów portali społecznościowych. Szczegółowe informacje znajdują się w warunkach użytkowania i polityce prywatności odpowiednich portali społecznościowych.

Podstawa prawna

Nasze występy w mediach społecznościowych mają na celu zapewnienie jak najbardziej kompleksowej obecności w internecie. Jest to uzasadniony interes według Art. 6 1 litr. f DSGVO. Procesy analizy inicjowane przez sieci społecznościowe opierają się, w stosownych przypadkach, na do odbiegających od siebie podstaw prawnych, które muszą być wskazane przez operatorów sieci społecznościowych (np. zgoda z Art. 6 1 litr. a DSGVO).

Odpowiedzialność i dochodzenie praw

W przypadku odwiedzenia jednej z naszych stron internetowych w mediach społecznościowych (np. Facebook), jesteśmy odpowiedzialni, wraz z operatorem platformy mediów społecznościowych, za procesy przetwarzania danych uruchomione podczas tej wizyty. Mogą Państwo korzystać z przysługujących Państwu praw (do informacji, korekty, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przekazywania danych i składania skarg) zasadniczo zarówno w odniesieniu do Państwa danych osobowych, w stosunku do nas jak i do operatora danego portalu społecznościowego (np. przeciwko Facebook). Proszę zwrócić uwagę, że pomimo wspólnej odpowiedzialności z operatorami portali społecznościowych, nie mamy pełnego wpływu na procedury przetwarzania danych przez portale społecznościowe. Nasze możliwości zależą w dużej mierze od polityki korporacyjnej danego dostawcy.

Okres przechowywania danych

Dane zbierane bezpośrednio przez nas za pośrednictwem mediów społecznościowych zostaną usunięte z naszych systemów, gdy tylko cel ich przechowywania przestanie obowiązywać, zwrócą się Państwo do nas z prośbą o ich usunięcie, cofnięcie zgody na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Zapisane pliki cookie pozostają w urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia. Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy zatrzymania - pozostają nienaruszone. Nie mamy żadnego wpływu na okres przechowywania Państwa danych, które są przechowywane przez operatorów sieci społecznościowych dla ich własnych celów. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się bezpośrednio z operatorami sieci społecznościowych (np. w ich polityce prywatności, patrz poniżej).

Portale społecznościowe w szczegółach

Facebook

Posiadamy profil na Facebooku. Dostawcą jest Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook jest certyfikowany zgodnie z "EU-US Privacy Shield". Zawarliśmy umowę o wspólnym przetwarzaniu danych (Dodatek do kontrolera) z Facebookiem. Umowa ta określa, za które operacje przetwarzania danych my lub klient są odpowiedzialni. Facebook jest odpowiedzialny, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę na Facebooku. Umowę tę można obejrzeć pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Ustawienia reklam można regulować niezależnie na swoim koncie użytkownika. Proszę kliknąć na poniższy link i zalogować się na https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Facebook Fanpage Insights - Uwaga dla naszych użytkowników fanpage'a

Facebook Ireland Ltd ("Facebook") udostępnia nam jako operatorowi fanpage'a na Facebooku tzw. Facebook-Insights" ("Insights"). Insights to różne statystyki, które dają nam informacje na temat korzystania z naszego fan page'u na Facebooku. Szczegółowe informacje na ten temat oraz na temat przetwarzania danych można znaleźć na stronach https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights oraz https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Wgląd na fanpage'ach Facebooka może być oparty na danych osobowych, które są zbierane w związku z wizytą lub interakcją osób na lub za pośrednictwem Facebooka z naszym fanpage'em na Facebooku, a jego zawartość została zarejestrowana, dzięki czemu dane osobowe mogą być również przetwarzane przez Facebook, jeśli odwiedzą Państwo naszą stronę na Facebooku. Kluczowe informacje zawarte w umowie zawartej między nami a Facebookiem zgodnie z art. 26 podstawowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Wspólnie odpowiedzialni za przetwarzanie informacji o Fan Page Insights na Facebooku są

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2, Irlandia

https://www.facebook.com/help/contact/2061665240770586
/https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

oraz

Alexandra Kolodziej
Heimannstraße 100
46240 Bottrop
Tel. 02041 / 2 98 45
Fax: 02041 / 380 6002
E-Mail:

Facebook Ireland spełnia przede wszystkim:

 • obowiązki informacyjne określone w art. 12, 13 DSGVO, jak również
 • obowiązki określone w art. 15-21 DSGVO, prawa osób poszkodowanych mogą zatem być dochodzone w stosunku do Facebook Ireland, jak również
 • obowiązki określone w art. 33 i 34 DSGVO.

Oczywiście możecie Państwo również dochodzić swoich praw wobec nas.

Zgodnie z art. 32 DSGVO, Facebook Ireland podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa operacji przetwarzania danych za pomocą Facebook Fan Page Insights.

Podstawa prawna i cele przetwarzania danych przez Facebook Ireland znajdują się w informacjach tam zamieszczonych: https://www.facebook.com/about/privacy/legal_bases i https://www.facebook.com/policy.php.

Przetwarzamy dane z Facebooka Fan Page Insights na podstawie naszego uzasadnionego interesu w ocenie działań na naszym fanpage'u i naszych działań marketingowych na nim (reklamy, kampanie, posty); Art. 6 ust. 1 zdanie 1 f) DSGVO.

Dalsze informacje: Prywatność: Facebook Fanpages i InSights - tutaj znajdują się odpowiedzi

Państwo prawnie nie są zobowiązani do podania swoich danych osobowych. Postanowienie to może być jednak wymagane w przypadku umowy lub funkcji fan page'u na Facebooku. W przypadku braku dostępności, umowa lub funkcja nie może być oferowana na fanpage'u na Facebooku.

Prawa osób, których dane dotyczą, wynikają w szczególności z Art. 15-23 i Art. 77 podstawowego rozporządzenia o ochronie danych oraz z §§ 32-37 federalnej ustawy o ochronie danych.

Mają Państwo prawo kwestią swoich danych osobowych

 • Informacja, Art. 15 podstawowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
 • Sprostowanie, Art. 16 podstawowe rozporządzenie o ochronie danych
 • Skreślenie, Art. 17 podstawowe rozporządzenie o ochronie danych
 • Ograniczenie przetwarzania, Art. 18 podstawowe rozporządzenie o ochronie danych i
 • możliwości ich przekazywania, Art. 20 podstawowe rozporządzenie o ochronie danych.

Mają Państwo również prawo wobec przetwarzania danych osobowych do sprzeciwu, Art. 21 podstawowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, patrz dalsze informacje poniżej.

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do odwołania, Art. 7 podstawowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość.

Wszystkie zapytania, prośby i powiadomienia prosimy kierować do Facebook Ireland lub do nas, patrz wyżej.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza prawo o ochronie danych osobowych, zawsze mają Państwo prawo do złożenia skargi

we właściwym organie nadzorczym, por. Art. 77 podstawowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej, mają Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym Państwo mieszkają, lub w państwie członkowskim, w którym Państwo pracują, lub w państwie członkowskim, w którym doszło do domniemanego naruszenia, jeżeli Państwo uważają, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa jest sprzeczne z podstawowym rozporządzeniem o ochronie danych. Organem nadzorczym odpowiedzialnym za Facebook Ireland jest irlandzka Komisja Ochrony Danych (https://www. dataprotection. ie/). Odpowiedzialny za nas jest państwowy komisarz ds. ochrony danych i wolności informacji w Nadrenii Północnej-Westfalii, Kavalleriestraße 2-4, 40213 Düsseldorf, Niemcy.

NFORMACJA O PRAWIE DO SPRZECIWU NA PODSTAWIE ART. 21 DSGVO

1. Mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się, z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, przetwarzaniu dotyczących Państwa danych osobowych na podstawie Art. 6 1, f) podstawowego rozporządzenia o ochronie danych (przetwarzanie danych w oparciu o wyważenie interesów).

W przypadku sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie udowodnić istotne powody przetwarzania danych, które są godne ochrony i przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub też przetwarzanie danych służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

2. W indywidualnych przypadkach przetwarzamy dane osobowe w celu przeprowadzenia reklamy bezpośredniej. W takim przypadku mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących Państwa danych dla celów takiej reklamy.

Jeżeli sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych do tych celów.

Sprzeciw może być wniesiony w dowolnej formie.

Powrót na górę